top of page

ALGEMEEN
 

1.1. Definities

  • “Aanbieder” of “Onderaannemer”: de rechtspersoon met het statuut van Dienstverlener is de NV Ikanbi, ondernemingsnummer Be 0445.248.212.

  • "Begunstigde" of "Verwerkingsverantwoordelijke": elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Dienstverlener diensten verleent. "Offerte": document waarin de technische en specifieke specificaties voor elke opdracht die door de Begunstigde aan de Dienstverlener wordt toevertrouwd, worden gedefinieerd. Op elk Aanbod zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

  • “Opdracht”: alle diensten geleverd door de Dienstverlener aan de Begunstigde, zoals beschreven in de Offerte. Op opdrachten zijn deze voorwaarden van toepassing.

  • “Betrokken Personen”: iedere natuurlijke persoon die betrokken is bij de verrichtingen en diensten die verband houden met de Opdracht beschreven en omschreven in de Offerte.

 

1.2. Domein

De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle precontractuele en contractuele relaties tussen de Dienstverlener en de Begunstigde. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk verzaakt, hebben de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener voorrang op die van de Begunstigde.

Indien een artikel of een deel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden nietig of niet van toepassing wordt verklaard, zal deze nietigheid het geldige deel van het beding, evenals de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden niet aantasten. Conditie.

De niet-uitvoering van een clausule van de Algemene Voorwaarden houdt niet de verzaking van deze in, tenzij een dergelijke verzaking niet het gevolg is van een uitdrukkelijk, ondubbelzinnig schrijven en ondertekend door degene die verzaakt. Evenzo houdt de afstand van een recht niet de afstand in van enig ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden zou kunnen voortvloeien.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken via zijn website:

www.ikanbi.com/mentions-legalesenwww.telesecretariaat.be/voorwaarden-algemeen

Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de Begunstigde, die ze uitdrukkelijk aanvaardt, en die daarom regelmatig deze sectie moet raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden te controleren.

2. Verplichtingen van de dienstverlener 

2.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Opdracht beschreven in de Offerte uit te voeren in overeenstemming met de regels van het vak, de bepalingen van het Contract en de toepasselijke wetgeving.

2.2.           L'obligation du Prestataire in het kader van de uitvoering van de Opdracht is een middelenverbintenis. Haar verantwoordelijkheid kan dus niet alleen op basis van de verkregen resultaten ter discussie worden gesteld.

2.3.           L'obligation de conseil van de Dienstverlener op zijn gebied van technische competentie is beperkt tot het onderwerp van de Opdracht en met uitsluiting van elk ander advies, met name van juridische, fiscale of boekhoudkundige aard.

2.4.           Le Prestataire se réserve la mogelijkheid om bepaalde apparaten die worden gebruikt voor de uitvoering van zijn Diensten (met name servers) te onderbreken om onderhoud uit te voeren dat bedoeld is om de apparatuur te optimaliseren (bijvoorbeeld een server of een apparaat dat nodig is voor een betere kwaliteit van de dienstverlening). In dit geval verbindt de Dienstverlener zich ertoe de Begunstigde minstens 15 werkdagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te stellen en het systeem zo snel mogelijk opnieuw op te starten.

3. Verplichtingen van de begunstigde 

3.1. In het algemeen verbindt de Begunstigde zich ertoe de medewerkingsplicht van de Dienstverlener nauwgezet na te leven. Het verbindt zich er daarom in het bijzonder toe:

•           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   om de Dienstverlener alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is voor de uitvoering van zijn Diensten, met name technische informatie, gebruiksaanwijzingen met betrekking tot de toegang tot de systemen van de Begunstigde .

•           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   om de Dienstverlener op de hoogte te stellen van alle moeilijkheden die hij tegenkomt tijdens de uitvoering van de opdracht en die gevolgen zouden kunnen hebben voor de contractuele verplichtingen en in het bijzonder voor de Dienst, de deadlines, de prijs en het verloop van de missie

3.2.           Le Bénéficiaire doit effectuer sur zijn eigen systemen, met uitsluiting van die van de Dienstverlener, alle noodzakelijke back-ups van gegevens, bestanden, programma's, documentatie en informatie van welke aard dan ook, gemaakt bij het gebruik van de infrastructuur van de Dienstverlener. Het is ook zijn verantwoordelijkheid om alle wettelijke, regelgevende en/of administratieve autorisaties te verkrijgen die nodig kunnen zijn voor de doeleinden van de Diensten.

4. Geen ondergeschiktheidsrelatie

De Dienstverlener geniet volledige onafhankelijkheid bij de uitoefening van zijn functies. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitvoering van een Opdracht in geen geval een ondergeschiktheidsrelatie mag doen ontstaan tussen Dienstverlener en/of diens werknemers en de door de Begunstigde gedelegeerde perso(o)n(en).

5. Intellectueel eigendom

5.1. Elk van de Partijen behoudt de exclusieve eigendom van de intellectuele rechten, patenten, knowhow, methodologieën, auteursrechten, templates (ontwerpkaders; matrices; standaardmodellen) en, meer in het algemeen, kennis die haar toebehoren op de datum van verzending van het Aanbod. De intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de methodieken en knowhow die door een Partij worden gebruikt en/of ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Diensten / Te Leveren Prestaties, blijven eigendom van deze Partij.

5.2. De Dienstverlener zal op geen enkele wijze verhinderd worden om, voor eigen rekening of voor rekening van andere Begunstigden, Diensten uit te voeren die identiek of gelijkaardig zijn aan deze uitgevoerd in het kader van de Opdracht.

6. Persoonsgegevens

6.1. Er wordt aan herinnerd dat alleen de Begunstigde verantwoordelijk is

Verwerking, met uitsluiting van de Onderaannemer Dienstverlener, van de persoonsgegevens die hij waarschijnlijk  zal verwerken/bewaren en is daarom als enige verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD/GDPR)(de "Toepasselijke Wetgeving"). In het kader van deze wetgeving heeft de Onderaannemer Dienstverlener een functionaris voor gegevensbescherming die belast is met de naleving van de vereiste normen. Het komt ook tussen in geval van een incident en wordt geïnformeerd via het e-mailadres: dpo@ikanbi.com

6.2. de Begunstigde (de Verwerkingsverantwoordelijke) stelt de Dienstverlener aan als Onderaannemer om persoonsgegevens (de "Gegevens") te verwerken om de levering van de Diensten te verzekeren.

6.3. Beperking van het doel: De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Gegevens als Onderaannemer alleen te verwerken om de levering van de Diensten te verzekeren en alleen op gedocumenteerde instructies van de Begunstigde die verantwoordelijk is voor de Verwerking, tenzij anders bepaald door de wetgeving van de Europese Unie (EU) (of van een EU-wetgeving). lidstaat) van toepassing op de Begunstigde of de Dienstverlener. De Dienstverlener zal de Begunstigde onverwijld op de hoogte stellen als, naar zijn mening, een instructie een schending vormt of dreigt te vormen van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens of van enige andere bepaling van het EU-recht of het recht van de lidstaten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

6.4. Overdracht van gegevens: Het is de Onderaannemer verboden om de Gegevens over te dragen (of toestemming te geven voor de overdracht van de Gegevens) buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

6.5. Vertrouwelijkheid van verwerking: De Dienstverlener zorgt ervoor dat elke persoon die hij machtigt om de Gegevens te verwerken (inclusief het personeel, agenten en onderaannemers van de Dienstverlener) (een "Geautoriseerde Persoon") onderworpen is aan een strikte geheimhoudingsplicht en verbiedt onderworpen aan een dergelijke geheimhoudingsplicht om de Gegevens te verwerken. De Dienstverlener zorgt ervoor dat elke Geautoriseerde Persoon de Gegevens alleen verwerkt in overeenstemming met het geautoriseerde Doel.

6.6. Beveiliging: De Dienstverlener verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Gegevens te beschermen tegen (i) onopzettelijke of onwettige vernietiging, (ii) onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, en (iii) elke andere inbreuk op de beveiliging ((i), (ii) en (iii) samen een "Beveiligingsincident"). Deze maatregelen omvatten onder meer en voor zover nodig:

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  het pseudonimiseren en versleutelen van Persoonsgegevens;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  de middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  de middelen om de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens binnen gepaste tijdsbestekken te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  een procedure voor het regelmatig testen, analyseren en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

6.7. Uitbesteding: Het is de Dienstverlener verboden om de Gegevensverwerking geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde onderaannemer (inclusief maar niet beperkt tot een consultant, agent of professionele adviseur) zonder eerst schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de Begunstigde. De Begunstigde stemt hierbij in met het gebruik van onderaannemers die deel uitmaken van de groep van de Dienstverlener.

Als de Begunstigde om redelijke redenen met betrekking tot gegevensbescherming weigert in te stemmen met de aanstelling van een derde onderaannemer, zal de Dienstverlener de derde onderaannemer niet aanstellen, of kan de Begunstigde ervoor kiezen om deze Overeenkomst zonder boete op te schorten of te beëindigen.

De Dienstverlener legt aan elke derde onderaannemer dezelfde verplichtingen op wat betreft de bescherming van Persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en/of veiligheid als die welke hem worden opgelegd krachtens deze clausule en elke clausule van dit contract met betrekking tot vertrouwelijkheid. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze clausules, prevaleert de clausule die het hoogste niveau van bescherming, vertrouwelijkheid en/of veiligheid biedt. De Dienstverlener blijft volledig aansprakelijk jegens de Begunstigde in geval van niet-naleving van deze clausule en/of enige clausule van deze overeenkomst met betrekking tot vertrouwelijkheid als gevolg van een handeling, fout of nalatigheid van de onderaannemer.

6.8. Impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens: Indien de Begunstigde beslist om een verplichte impactanalyse uit te voeren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, moet de Dienstverlener de Begunstigde, voor zover mogelijk en redelijk, alles verstrekken wat de Dienstverlener kan vereisen om een impactanalyse uit te voeren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en, indien nodig, de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

Bovendien, als de Begunstigde van mening is of verneemt dat de door hem uitgevoerde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog risico met zich meebrengt (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in de toepasselijke regelgevende gidsen en in de jurisprudentie) voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, moet hij de Begunstigde daarvan onverwijld in kennis stellen.

6.9. Recht op informatie van Betrokken Personen: Het is de verantwoordelijkheid van de Begunstigde die verantwoordelijk is voor de Verwerking om informatie te verstrekken aan de Personen die betrokken zijn bij de verwerkingen op het moment van gegevensverzameling.

6.10. Uitoefening van de rechten van Gegevenssubjecten: Voor zover mogelijk moet de Onderaannemer Dienstverlener de Begunstigde Verantwoordelijke voor de Verwerking helpen om te voldoen aan zijn verplichting om te reageren op verzoeken om de rechten van Gegevenssubjecten uit te oefenen: recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele beslissing (inclusief profilering). Wanneer de Betrokkenen verzoeken doen aan de Onderaannemer om hun rechten uit te oefenen, moet de Onderaannemer deze verzoeken na ontvangst per e-mail verzenden ter attentie van de persoon die is aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming van de Begunstigde Verwerkingsverantwoordelijke.

6.11. Beveiligingsincidenten:  Zodra hij op de hoogte is van een Beveiligingsincident, moet de Onderaannemer Dienstverlener de Begunstigde die verantwoordelijk is voor de Verwerking hiervan binnen de 48 uur op de hoogte stellen en deze laatste alle informatie en assistentie verstrekken die gevraagd kan worden zo spoedig mogelijk door de Begunstigde Verwerkingsverantwoordelijke zodat de Begunstigde Verwerkingsverantwoordelijke zijn wettelijke verplichtingen inzake melding van het datalek kan nakomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (en de door haar vereiste termijnen) inzake de bescherming van persoonsgegevens . Deze communicatie gebeurt door een e-mail te sturen vanuit de e-mailbox dpo@ikanbi.com ter attentie van de persoon die is aangewezen als DPO van de Begunstigde die verantwoordelijk is voor de verwerking. De Onderaannemer Dienstverlener moet alle nodige maatregelen en acties nemen om de gevolgen van het Beveiligingsincident te verhelpen of te verminderen en zal de Begunstigde informeren over alle ontwikkelingen met betrekking tot het Beveiligingsincident.

6.12. Verwijdering of teruggave van gegevens: Aan het einde van deze overeenkomst of in het geval van beëindiging ervan, moet de Onderaannemer Dienstverlener (naar keuze van de Begunstigde) alle Gegevens (inclusief alle kopieën van Gegevens) in zijn bezit vernietigen of teruggeven aan de Begunstigde of onder zijn controle staan (inclusief gegevens die worden verwerkt door een externe verwerker), tenzij een wet van de EU (of van een EU-lidstaat) vereist dat sommige of alle gegevens worden bewaard, in welk geval de serviceprovider de gegevens moet isoleren en veiligheidsmaatregelen toe te passen om verdere verwerking van de Gegevens te voorkomen (behalve voor zover vereist door deze wet).

6.13. Verificatie van de naleving: De Onderaannemer Dienstverlener machtigt de Begunstigde (of een aangestelde externe auditor) om de naleving door de Dienstverlener van deze bepalingen te verifiëren en zal alle nodige informatie, systemen en personeel ter beschikking stellen van de Begunstigde om deze laatste (of enigerlei externe auditor) om een dergelijke verificatie uit te voeren. De Dienstverlener erkent dat de Begunstigde (of een externe auditor) de gebouwen mag betreden om deze verificatie uit te voeren, op voorwaarde dat de Begunstigde (1) een redelijke opzegtermijn respecteert om de Dienstverlener op de hoogte te stellen van zijn voornemen om deze verificatie uit te voeren, (2) de verificatie uit te voeren tijdens de normale kantooruren en (3) alle redelijke maatregelen te nemen om overlast met betrekking tot de verrichtingen van de Dienstverlener te vermijden. De Begunstigde oefent zijn verificatierecht slechts eenmaal uit gedurende een periode van twaalf (12) kalendermaanden, behalve (i) indien vereist en op instructie van een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of (ii) indien de Begunstigde van mening is dat een nieuwe verificatie noodzakelijk als gevolg van een Beveiligingsincident bij de Dienstverlener.

6.14. De Begunstigde garandeert en vergoedt de Dienstverlener alle schade die voortvloeit uit het niet naleven door de Begunstigde van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.

6.15. De Begunstigde vrijwaart de Dienstverlener onherroepelijk tegen elke actie van derden tegen de Dienstverlener in het kader van een vermeende schending van de toepasselijke wetgeving.

6.16. Wanneer de Begunstigde de Dienstverlener de telefoonnummers van te bellen personen stuurt, verbindt de Begunstigde zich ertoe de wet na te leven die van toepassing is op commerciële telefoongesprekken en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de instructies van de Begunstigde niet kunnen worden beschouwd als herhaalde en ongewenste verzoeken of als commerciële oproepen wanneer wordt vermeld dat deze niet-commercieel zijn.

6.17. De Begunstigde verbindt zich ertoe de Dienstverlener te vrijwaren van alle mogelijke schade, boetes, kosten en uitgaven, in het bijzonder kosten en advocatenhonoraria die door de Dienstverlener zijn geleden of gedragen ten gevolge van een claim ingediend door een derde naar aanleiding van een beroep van de Dienstverlener Dienstverlener namens en op verzoek van de Begunstigde, wanneer deze vordering voortvloeit uit een schending door de Begunstigde van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, en in het bijzonder in strijd met Hoofdstukken 1 en 4 van Titel 4 van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht.

7. Vertrouwelijkheid

7.1.           Tant au cours de l uitvoering van de Opdracht, dat elk van de Partijen zich na het verstrijken ervan zal onthouden van elke handeling of verklaring die mogelijk hun goede naam en hun respectieve capaciteiten zou kunnen schaden, of elkaar op enigerlei wijze in zaken zou kunnen kleineren.

7.2.           Il est formellement interdit au Aanbieder om, direct of indirect, databases, klantadressen of enige andere informatie die direct of indirect is verzameld tijdens de uitvoering van de Opdrachten te gebruiken voor het doorverkopen, geven, toewijzen of communiceren van andere dan die welke door de Begunstigde zijn bepaald.

8. Aansprakelijkheid

8.1.           La responsabilité civile du Prestataire ten aanzien van de Begunstigde is beperkt tot de rechtstreekse schade aan laatstgenoemde en tot een maximumbedrag dat overeenstemt met de prijs van de betrokken Opdracht en tijdens dewelke de gebeurtenis/het schadegeval zich voordeed, behalve in geval van bedrog of grove nalatigheid.

8.2.           Compte tenu des caractéristiques des multidirectionele communicatiemiddelen (met name internet, e-mail, enz.) die door de Dienstverlener in het kader van de Opdracht worden geïmplementeerd en waarvan de Begunstigde verklaart volledig op de hoogte te zijn, is de Dienstverlener ontheven van elke verantwoordelijkheid van de hoofd, behalve in geval van bedrog of grove nalatigheid, in het bijzonder:

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  vertragingen of moeilijkheden bij toegang op afstand tot de systemen van de Begunstigde, met name als gevolg van netwerkverzadiging op bepaalde momenten;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  het niet bezorgen van e-mail of discussieforumartikelen;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  virusbesmetting van de gegevens en/of software van de Begunstigde;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  kwaadwillige inbreuken door derden op de applicaties van de Begunstigde ondanks de redelijke veiligheidsmaatregelen die door de Dienstverlener zijn genomen;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  schade die op de server aangesloten apparatuur kan oplopen;

-           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  mogelijke verduistering van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en meer in het algemeen van gevoelige informatie;

8.3.           Le Prestataire ne pourra en in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor productieverlies, winstderving, verlies van klanten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de Begunstigde.

8.4.          Le Bénéficiaire informera le Prestataire, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de achtenveertig uur, van elk incident en/of ongeval dat zou kunnen leiden tot de aansprakelijkheid van de Dienstverlener, op straffe van verval.

9. Opschorting en beëindiging

9.1.           Si le Bénéficiaire ne satisfait enige van zijn verplichtingen jegens de Dienstverlener niet volledig nakomt, heeft deze laatste het recht om zijn Opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door middel van een eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief binnen vijftien (15) dagen na kennisname door hem op de hoogte van het feit dat hij zich op dit besluit of de schorsing beroept, zonder dat voorafgaande rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. In dit geval blijven eventuele termijnbetalingen of abonnementen die door de Begunstigde zijn betaald, verworven door de Dienstverlener. Elke opschortings- of ontbindingsmaatregel die de Dienstverlener op grond hiervan neemt, doet geen afbreuk aan andere rechten van de Dienstverlener die voortvloeien uit overeenkomsten of de wet, in het bijzonder met betrekking tot vergoeding van zijn schade.

9.2.           Le Prestataire n'est niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een beëindiging of schorsing die is meegedeeld overeenkomstig de voorgaande bepalingen.

 

10. Overmacht en ontbering

Indien zich tijdens de duur van de Opdracht een geval van overmacht voordoet, wordt de uitvoering ervan in eerste instantie opgeschort.

Indien de overmachtsituatie langer dan één (1) maand duurt, kan elk van de Partijen de Opdracht beëindigen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op schadevergoeding. .

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis, naast die welke gewoonlijk worden vermeld in de jurisprudentie van de Hoven en Rechtbanken, met name: stakingen of sociale conflicten, het blokkeren van transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden stormen en overstromingen, stroomuitval, oorlogen en rellen, telecommunicatieblokkades, epidemieën.

In geval van een moeilijke situatie zal de Dienstverlener de Begunstigde op de hoogte stellen van de aanpassing van zijn prijzen en/of andere uitvoeringsvoorwaarden die hij nodig acht om de gevolgen van de moeilijke situatie te compenseren. De Begunstigde moet binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk melden of hij de door de Dienstverlener voorgestelde aanpassing betwist. Het uitblijven van een reactie binnen een maand veronderstelt aanvaarding door de Begunstigde van de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsvoorwaarden meegedeeld door de Dienstverlener.

Bij betwisting van de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten binnen de in het vorige artikel bedoelde termijn van één maand, hebben Partijen elk het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding te beëindigen.

11. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

11.1.          Tout litige relatif bij het sluiten, uitvoering, resolutie en interpretatie van de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige handelsrechtbanken van Brussel.

11.2. Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting van eventuele collisieregels.

 

 

Bijgewerkt op 1 november 2022.

bottom of page