top of page

ALGEMEEN VOORWAARDEN

1.1. Definities

 • “Dienstverlener” of “Verwerker” in de zin van de GDPR (zie verder): de juridische entiteit met de hoedanigheid van Dienstverlener is de nv IKanbi met ondernemingsnummer BE 0445.248.212.

 • “Begunstigde” of “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR (zie verder): iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan de Dienstverlener diensten verleent.

 • “Offerte”: document waarin de technische en bijzondere specificaties zijn vastgelegd van iedere Opdracht die de Begunstigde toevertrouwt aan de Dienstverlener. Iedere Offerte is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

 • “Opdracht”: geheel van diensten die de Dienstverlener verleent aan de Begunstigde, zoals beschreven in de Offerte. Iedere Opdracht is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

 

1.2. Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen Dienstverlener en Begunstigde. Tenzij anders vermeld in de Offerte, hebben de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener de bovenhand op die van de Begunstigde.

 

Indien een artikel of een deel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of niet-toepasbaar wordt verklaard, dan doet die nietigheid geen afbreuk aan het geldige deel van de bepaling, alsook aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden.

 

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet als gevolg dat ervan afstand wordt gedaan, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een ondubbelzinnige, uitdrukkelijke kennisgeving die is ondertekend door de persoon die afstand doet. De afstand van een recht heeft evenmin als gevolg dat er afstand wordt gedaan van ieder ander recht dat kan voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden.

 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bij te werken op zijn website: http://www.ikanbi.com of www.telesecretariat.be/conditions-generales. Deze wijzigingen en bijwerkingen worden opgelegd aan de Begunstigde, die ze uitdrukkelijk aanvaardt en die deze rubriek bijgevolg regelmatig dient te raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden na te gaan.

2. Verplichtingen van de Dienstverlener 

2.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Opdracht, zoals beschreven in de Offerte, conform de regels van de kunst, de contractuele bepalingen en de geldende wetgeving uit te voeren.

2.2. De Dienstverlener heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht een middelenverbintenis. Hij kan dus niet uitsluitend op basis van de verkregen resultaten aansprakelijk worden gesteld.

 

2.3. De adviesplicht van de Dienstverlener binnen zijn technische competentiegebied is beperkt tot het voorwerp van de Opdracht, met uitsluiting van ieder ander advies, in het bijzonder van juridische, fiscale of boekhoudkundige aard.

 

2.4. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bepaalde gebruikte apparaten voor de uitvoering van zijn Prestaties (met name servers) te mogen onderbreken om onderhoudswerken uit te voeren voor de optimalisering van de uitrusting (bijvoorbeeld een server of installatie voor een betere servicekwaliteit). In dat geval verbindt de Dienstverlener zich ertoe om de Begunstigde minstens 15 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen en het systeem zo snel mogelijk weer op te starten.

3. Verplichtingen van de Begunstigde 

3.1. In het algemeen verbindt de Begunstigde zich ertoe om zijn medewerkingsplicht ten aanzien van de Dienstverlener nauwgezet na te leven. Hij verbindt er zich in het bijzonder toe om:

 

de Dienstverlener alle nodige gegevens voor de uitvoering van zijn Prestaties ter beschikking te stellen, in het bijzonder technische informatie en gebruikshandleidingen om toegang te krijgen tot de systemen van de Begunstigde;

 

de Dienstverlener op de hoogte te brengen van alle problemen die hij ondervindt tijdens de uitvoering van de Opdracht en die een impact kunnen hebben op de contractuele verbintenissen en in het bijzonder op de Prestatie, de termijnen, de prijs en het verloop van de Opdracht.

 

3.2. De Begunstigde moet op zijn eigen systemen, met uitzondering van die van de Dienstverlener, de eventueel noodzakelijke back-ups maken van de gegevens, bestanden, programma’s, documenten en informatie van welke aard ook die wordt verzameld naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van de Dienstverlener. Het is ook aan hem om alle wettelijke, reglementaire en/of administratieve toestemmingen te verkrijgen die noodzakelijk zouden zijn ten behoeve van de Prestaties.

4. Geen relatie van ondergeschiktheid

De Dienstverlener is volledig onafhankelijk in de uitoefening van zijn functies. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitvoering van een Opdracht in geen geval een relatie van ondergeschiktheid kan creëren tussen de Dienstverlener en/of diens werknemers en de afgevaardigde(n) van de Begunstigde.

5. Intellectuele eigendom

5.1. Elk van de Partijen behoudt de exclusieve eigendom van de intellectuele rechten, patenten, knowhow, methodologieën, auteursrechten, sjablonen (opmaakstructuren; matrixen; standaardmodellen) en, in algemenere zin, van de kennis die hem toebehoort op de datum van overdracht van de Offerte. De intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan de methodologieën en knowhow en die tijdens de uitvoering van de Prestaties/Leveringen door een Partij worden gebruikt en/of ontwikkeld, blijven de eigendom van die Partij.

 

5.2. De Dienstverlener wordt er in geen geval van weerhouden om, voor eigen rekening of voor rekening van andere Begunstigden, dezelfde of vergelijkbare Prestaties uit te voeren als die uitgevoerd in het kader van de Opdracht.

6. Persoonsgegevens

6.1. Er wordt aan herinnerd dat de Begunstigde de enige verantwoordelijke (“Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR) is, met uitsluiting van de Dienstverlener, voor de persoonsgegevens die hij kan verwerken/bewaren en in dat opzicht alleen verplicht is tot de naleving van de verplichtingen van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) (de “Geldende Wetgeving”). In het kader van die wetgeving beschikt de Dienstverlener/Verwerker over een Data Protection Officer die is belast met de naleving van de vereiste normen. Hij intervenieert eveneens in het geval van een incident en is bereikbaar en wordt op de hoogte gesteld via het e-mailadres van de iKanbi-groep: dpo@ikanbi.com.

 

6.2. De Begunstigde (de verantwoordelijke) benoemt de Dienstverlener als Verwerker voor het verwerken van de persoonsgegevens (de “Gegevens”) om de levering van de Prestaties te waarborgen.

 

6.3. Beperking van het doeleinde: De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Gegevens als Verwerker enkel te verwerken om de levering van de Prestaties te garanderen en uitsluitend op gedocumenteerde instructie van de Begunstigde, tenzij anders bepaald in de wetgeving van de Europese Unie (EU) (of van iedere lidstaat van de EU) van toepassing op de Begunstigde of Dienstverlener. De Dienstverlener brengt de Begunstigde onmiddellijk op de hoogte indien een instructie volgens hem de wet tot bescherming van persoonsgegevens of van elke andere bepaling van het recht van de EU of het recht van de lidstaten betreffende de bescherming van persoonsgegevens schendt of dreigt te schenden.

 

6.4. Overdracht van Gegevens: Het is de Dienstverlener verboden om de Gegevens over te dragen (of de overdracht van de Gegevens te machtigen) buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij hij de gepaste maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de Gegevens conform de wet tot bescherming van persoonsgegevens worden overgedragen.

 

6.5. Vertrouwelijkheid van de verwerking: De Dienstverlener ziet erop toe dat iedere persoon aan wie hij de toestemming geeft om de Gegevens te verwerken (met inbegrip van het personeel, de tussenpersonen en de verwerkers van de Dienstverlener) (een “Gemachtigde Persoon”), onderworpen is aan een strikte vertrouwelijkheidsplicht en verbiedt iedere persoon die niet onderworpen is aan een dergelijke vertrouwelijkheidsplicht om de Gegevens te verwerken. De Dienstverlener ziet erop toe dat iedere Gemachtigde Persoon de Gegevens alleen conform het toegestane Doeleinde verwerkt.

 

6.6. Beveiliging: De Dienstverlener verbindt zich ertoe om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de Gegevens tegen (i) toevallige of onrechtmatige vernietiging, (ii) toevallig verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, en (iii) iedere andere schending van de beveiliging ((i), (ii) en (iii) samen een “Beveiligingsincident”). Die maatregelen moeten, onder andere en naargelang de behoeften, het volgende omvatten:

 

pseudonimisering en codering van de persoonlijke Gegevens;

 

middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

 

middelen om de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonlijke Gegevens binnen redelijke termijnen te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

 

een procedure om regelmatig de efficiëntie te testen, analyseren en evalueren van de organisatorische en technische maatregelen die dienen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

 

6.7. Uitbesteding: Het is de Dienstverlener verboden om de verwerking van de Gegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde verwerker (met inbegrip van maar niet beperkt tot een consultant, tussenpersoon of beroepsadviseur), zonder vooraf de schriftelijke goedkeuring van de Begunstigde te hebben verkregen. Bij deze gaat de Begunstigde ermee akkoord dat er een beroep wordt gedaan op verwerkers die deel uitmaken van de groep van de Dienstverlener.

 

Indien de Begunstigde weigert akkoord te gaan met de aanwijzing van een derde verwerker op basis van redelijke gronden met betrekking tot de bescherming van de Gegevens, dan zal de Dienstverlener de derde verwerker niet aanwijzen of zal de Begunstigde ervoor kunnen kiezen om deze Overeenkomst zonder boete op te schorten of te beëindigen.

 

De Dienstverlener legt iedere derde verwerker dezelfde verplichtingen inzake bescherming van de persoonlijke Gegevens, vertrouwelijkheid en/of beveiliging op als de verplichtingen die hij zelf dient na te komen krachtens deze bepaling en iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de vertrouwelijkheid. Indien deze bepalingen elkaar tegenspreken, geldt de bepaling die het hoogste beschermings-, vertrouwelijkheids- en/of beveiligingsniveau biedt. De Dienstverlener blijft volledig verantwoordelijk ten opzichte van de Begunstigde bij niet-naleving van deze bepaling en/of iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de vertrouwelijkheid door een handeling, fout of nalatigheid van de derde verwerker.

 

6.8. Impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens: Indien de Begunstigde beslist om een impactanalyse met betrekking tot de verplichte bescherming van persoonsgegevens uit te voeren, moet de Dienstverlener de Begunstigde in de mate van het mogelijke en het redelijke alle hulp verstrekken die de Begunstigde nodig kan hebben om een impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uit te voeren en, indien nodig, de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming raadplegen.

 

Indien de Begunstigde bovendien vindt of verneemt dat de gegevensverwerking die hij uitvoert een groot risico kan meebrengen (zoals vastgelegd in het toepasselijk recht voor de bescherming van persoonsgegevens, in de gepaste regelgevingen en in de rechtspraak) voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene, dan moet hij de Dienstverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

6.9. Recht op informatie van de Betrokkenen: de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de informatie te verstrekken aan de Betrokkenen bij de verwerkingsactiviteiten op het ogenblik van de inzameling van de gegevens.

 

6.10. Uitoefening van de rechten van de Betrokkenen: In de mate van het mogelijke moet de Dienstverlener/Verwerker de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke helpen met de uitvoering van zijn verplichting om gevolg te geven aan verzoeken in het kader van de uitoefening van de rechten van de Betrokkenen: recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking en om niet het voorwerp uit te maken van een geautomatiseerde individuele beslissing (met inbegrip van profilering). Wanneer de Betrokkenen bij de Verwerker verzoeken indienen in het kader van de uitoefening van hun rechten, moet de Verwerker deze verzoeken meteen na ontvangst via e-mail bezorgen aan de DPO van de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke.

 

6.11. Beveiligingsincidenten:  Zodra hij weet heeft van een Beveiligingsincident, moet de Dienstverlener/Verwerker de Begunstigde hiervan binnen een termijn van 48 uur op de hoogte stellen en hem zo snel mogelijk alle informatie en hulp verstrekken waarom de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke kan vragen, zodat de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke zijn wettelijke verplichtingen inzake de kennisgeving van de schending van persoonsgegevens kan nakomen overeenkomstig de geldende wetgeving (en de bij wet bepaalde termijnen) tot bescherming van persoonsgegevens. Deze mededeling gebeurt door verzending van een e-mail via de mailbox van de groep dpo@ikanbi.com naar de DPO van de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke. De Dienstverlener moet alle nodige acties en maatregelen nemen om de gevolgen van het Beveiligingsincident te verhelpen of te beperken en houdt de Begunstigde op de hoogte van alle ontwikkelingen over het Beveiligingsincident.

 

6.12. Schrapping of teruggave van de Gegevens: Na afloop van deze Overeenkomst of in geval van ontbinding van de Overeenkomst moet de Dienstverlener (naar keuze van de Begunstigde) alle Gegevens (met inbegrip van alle kopieën van de Gegevens) in zijn bezit of onder zijn controle (met inbegrip van alle Gegevens die door een derde verwerker zijn verwerkt) hetzij vernietigen, hetzij teruggeven aan de Begunstigde, tenzij een wet van de EU (of van een lidstaat van de EU) oplegt dat bepaalde of alle Gegevens moeten worden bewaard; in dat geval zal de Dienstverlener veiligheidsmaatregelen moeten nemen om te vermijden dat de Gegevens later nog worden verwerkt (behalve voor zover die wet het vereist).

 

6.13. Controle van de conformiteit: De Dienstverlener geeft de Begunstigde (of iedere aangewezen derde auditor) de toestemming om de conformiteit van de Dienstverlener aan deze bepalingen te controleren en stelt alle nodige informatie, systemen en personeelsleden ter beschikking van de Begunstigde, zodat die (of iedere derde auditor) een dergelijke controle kan uitvoeren. De Dienstverlener erkent dat de Begunstigde (of een derde auditor) zich toegang tot de ruimten kan verlenen om die controle uit te voeren, op voorwaarde dat de Begunstigde (1) een redelijke kennisgevingstermijn respecteert om de Dienstverlener te informeren over zijn intentie om de controle uit te voeren, (2) de controle uitvoert tijdens de normale openingstijden, en (3) alle redelijke maatregelen neemt om te vermijden dat de operationele activiteiten van de Dienstverlener hinder ondervinden. De Begunstigde oefent zijn controlerecht slechts eenmaal uit tijdens een kalenderperiode van twaalf (12) maanden, behalve (i) indien vereist en in opdracht van een bevoegde overheid inzake gegevensbescherming of (ii) indien de Begunstigde van mening is dat een nieuwe controle noodzakelijk is wegens een Beveiligingsincident bij de Dienstverlener.

 

6.14. De Begunstigde staat borg en vergoedt de Dienstverlener voor schade als gevolg van de niet-naleving, door de Begunstigde, van de verplichtingen die voortvloeien uit de geldende wetgeving.

 

6.15. De Begunstigde vrijwaart de Dienstverlener onherroepelijk tegen iedere actie van derden tegen de Dienstverlener in het kader van een vermeende schending van de geldende wetgeving.

 

6.16. Wanneer de Begunstigde de Dienstverlener het telefoonnummer bezorgt van personen die hij moet opbellen, verbindt de Dienstverlener zich ertoe om de geldende wetgeving inzake commerciële telefoonoproepen na te leven en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de instructies die de Begunstigde geeft niet kunnen worden beschouwd als herhaalde en ongewenste verzoeken of als commerciële oproepen wanneer ernaar wordt verwezen als niet-commerciële oproepen.

 

6.17. De Begunstigde verbindt zich ertoe om de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle eventuele schade, boetes, kosten en uitgaven, met name kosten en honoraria van advocaten die de Dienstverlener heeft geleden of heeft moeten dragen, als gevolg van een klacht van een derde over een oproep door de Dienstverlener voor rekening van en op verzoek van de Begunstigde, wanneer die klacht voortvloeit uit een schending, door de Begunstigde, van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder bij schending van hoofdstuk 1 en 4 van Titel 4 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Zowel tijdens de uitvoering als na afloop van de Opdracht ziet elk van de Partijen af van handelingen of verklaringen die hun respectievelijke reputatie of capaciteiten zouden kunnen schaden of van onderlinge kwaadsprekerij op welke manier ook in de zakenwereld.

 

7.2. Het is de Dienstverlener uitdrukkelijk verboden om databases, adressen van klanten of andere informatie die direct of indirect wordt verzameld tijdens de uitvoering van de Opdrachten, direct of indirect te gebruiken, door te verkopen, te geven, over te dragen of te communiceren voor een ander doeleinde dan de doeleinden die de Begunstigde heeft vastgelegd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De burgerlijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener ten aanzien van de Begunstigde is beperkt tot de directe schade die de Begunstigde lijdt en tot een maximaal bedrag dat overeenstemt met de prijs van de betrokken Opdracht, tijdens dewelke het voorval/schadegeval zich voordeed, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

 

8.2. Rekening houdend met de kenmerken van multidirectionele communicatiemiddelen (met name internet, e-mail, enz.) die de Dienstverlener aanwendt in het kader van de Opdracht en die de Begunstigde verklaart perfect te kennen, is de Dienstverlener vrijgesteld van iedere hoofdelijke aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, in het bijzonder voor:

 

 • vertragingen of problemen met de toegang op afstand tot de systemen van de Begunstigde, onder andere wegens oververzadiging van het netwerk in bepaalde periodes;

 • de niet-verzending van e-mails of artikels van discussiefora;

 • de besmetting van de gegevens en/of programma’s van de Begunstigde met een virus;

 • kwaadwillige intrusie door derden op de applicaties van de Begunstigde ondanks de redelijke beveiligingsmaatregelen die de Dienstverlener heeft genomen;

 • schade die de met de server verbonden uitrustingen zouden kunnen ondervinden;

 •  

 • eventuele vervalsing van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en in het algemeen van gevoelige informatie

 

8.3. De Dienstverlener kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor productieverlies, winstderving, klantenverlies of andere indirecte of immateriële schade die de Begunstigde zou lijden.

 

8.4. De Begunstigde brengt de Dienstverlener per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 48 uur op de hoogte van ieder incident en/of ongeval waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, op straffe van verval.

9. Facturen - betaaltermijnen - betwistingen: 

9.1. De financiële voorwaarden zijn vastgelegd in de Offerte voor de door de Begunstigde gekozen optie. De vastgelegde prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief belastingen. Die wordt jaarlijks op de vervaldag van de Offerte geïndexeerd volgens de index voor consumptieprijzen van de maand va de start van de Offerte, de nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan de verjaring van de start van de Offerte. 

 

9.2. De Dienstverlener kan, conform de praktijken in de sector, voorafgaand aan het begin van de prestatie de betaling van een voorschot eisen en de uitvoering van haar verplichtingen opschorten zolang dit voorschot niet betaald is.

9.3. De facturen worden betaald via overschrijving op de rekening waarvan de gegevens vermeld staan op de factuur, met de gepaste vermeldingen. Het spreekt voor zich dat de betaling zonder voorbehoud van een factuur automatisch als gevolg heeft dat de Begunstigde het contract aanvaardt, met inbegrip van de duur ervan, zelfs ten aanzien van niet-handelaars.

 

9.4. De facturen die niet op de vervaldag worden betaald dragen van rechtwege en zonder sommatie een rente van 2%. Bovendien, wanneer het bedrag van de facturen niet het voorwerp uitmaakt van een onderbouwd geschil, wordt hun bedrag van rechtswege en zonder enige formele kennisgeving uit voorzorg met 10% verhoogd en met een minimum van € 100. De Begunstigde is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot de betaling van de gerechtelijke en incassokosten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties of iedere andere wetsbepaling die deze wet zou vervangen.

 

9.5. Bij niet-betaling van de factuur binnen dertig (30) dagen na uitgifte en tenzij anders bepaald, kan de Dienstverlener, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot de volledige betaling de prestatie van diensten opschorten. In dat geval kan de Begunstigde geen vergoeding eisen voor schade of verlies als gevolg van deze opschorting. Bij niet-betaling van de factuur binnen zestig (60) dagen na uitgifte en tenzij anders bepaald, kan de Dienstverlener, naar eigen goeddunken en zonder ingebrekestelling, de overeenkomst eenzijdig beëindigen. In dat geval kan de Begunstigde geen vergoeding eisen voor schade of verlies als gevolg van deze opschorting. In ieder geval kan de Dienstverlener kiezen om de gedwongen uitvoering van het contract voort te zetten of om het te ontbinden.

 

9.6. Elk geschil met een factuur moet per aangetekende brief of op gelijkwaardige elektronische wijze worden verzonden, zodat de verzending, ontvangst en inhoud van het bericht binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur kunnen worden gewaarborgd. Het ontbreken van een geschil over een factuur binnen deze periode van 8 dagen veronderstelt de aanvaarding ervan. In geval van een geschil tussen de partijen, ongeacht de oorzaak van het geschil en niettegenstaande het bestaan ervan, moeten de facturen betaald worden die op het ogenblik van het ontstaan van het geschil niet betwist worden. Er kan geen compensatie zijn tussen een eventuele schadevergoeding geëist door de Begunstigde en de niet-betwiste facturen.

 

9.7. De Begunstigde erkent en gaat ermee akkoord dat IKanbi naar eigen goeddunken de vorderingen die ontstaan uit de uitvoering van deze overeenkomst aan een derde mag overdragen. Deze derde treedt bijgevolg in haar rechten en rechtsvorderingen ten aanzien van de Begunstigde in het kader van de invordering en inning van de overgedragen vorderingen.

 

10. Opschorting en ontbinding

10.1. Indien de Begunstigde niet volledig voldoet aan een van zijn verplichtingen ten aanzien van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener het recht om zijn Opdracht, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden door middel van een gewone kennisgeving per aangetekende brief binnen vijftien (15) dagen volgend op de kennisneming door hem van het feit dat hij zich beroept op deze ontbinding of opschorting, zonder dat een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is. In dat geval blijven de door de Begunstigde eventueel betaalde voorschotten of abonnementen verworven voor de Dienstverlener. De opschortings- of ontbindingsmaatregel die de Dienstverlener op die basis eventueel goedkeurt, wordt genomen zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten van de Dienstverlener die voortvloeien uit de overeenkomsten of de wet, in het bijzonder wat de vergoeding van zijn schade betreft.

 

10.2. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ontbinding of opschorting waarvan werd kennisgegeven volgens de voorgaande bepalingen.

11. Overmacht en hardship

Indien een geval van overmacht zich tijdens de duur van de Opdracht voordoet, wordt de uitvoering van de Opdracht in de eerste plaats opgeschort.

 

Indien het geval van overmacht langer dan één (1) maand duurt, kan elk van de Partijen de Opdracht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging ontbinden, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

 

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, naast de gevallen die doorgaans worden aangenomen door de rechtspraak van de Hoven en Rechtbanken, namelijk in het bijzonder: stakingen of sociale conflicten, blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, onweer en overstromingen, elektriciteitspannes, oorlog en opstand, blokkering van telecommunicatie en epidemieën.

 

In geval van een situatie van hardship brengt de Dienstverlener de Begunstigde op de hoogte van de aanpassing van zijn prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, die hij noodzakelijk acht om de gevolgen van de situatie van hardship te compenseren. De Begunstigde dient binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk te laten weten of hij de door de Dienstverlener voorgestelde aanpassing betwist. Indien de Begunstigde niet reageert binnen de termijn van een maand, betekent dit dat de Begunstigde akkoord gaat met de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, zoals door de Dienstverlener meegedeeld.

 

Bij betwisting van de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten binnen de termijn van een maand, zoals bepaald in het voorgaande artikel, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadeloosstelling te ontbinden.

12 Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot het sluiten, uitvoeren, ontbinden en interpreteren van de Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbanken van Luik. Ieder geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van alle collisieregels.

 

Opgemaakt op 01 novembrer 2022

bottom of page