© 2019 Télésecretariat by iKanbi Belgium

Rue Alfred Deponthière 40 - 4431 Loncin (Ans)

ALGEMEEN VOORWAARDEN

 

1.1. Definities

 • “Dienstverlener”Dienstverlener”: de juridische entiteit met de hoedanigheid van Dienstverlener is de NV Ikanbi, ondernemingsnummer BE 0445.248.212.

 • "Begunstigde": iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan de Dienstverlener diensten verleent.

 • "Offerte": document waarin de technische en bijzondere specificaties vastgelegd zijn van iedere Opdracht die de Begunstigde toevertrouwt aan de Dienstverlener. Iedere Offerte is gebonden aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 • "Opdracht": geheel van diensten die de Dienstverlener verleent aan de Begunstigde, zoals beschreven in de Offerte. Iedere Opdracht is gebonden aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

1.2. Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen Dienstverlener en Begunstigde. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener de bovenhand op die van de Begunstigde.

Indien een artikel of een deel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of niet toepasbaar verklaard wordt, dan doet die nietigheid geen afbreuk aan het geldige deel van de bepaling, alsook aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden.

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet als gevolg dat ervan afstand gedaan wordt, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een ondubbelzinnige, uitdrukkelijke kennisgeving die ondertekend is door de persoon die afstand doet. De afstand van een recht heeft evenmin als gevolg dat er afstand gedaan wordt van ieder ander recht dat kan voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bij te werken op zijn website:

http://www.telesecretariat.com/nl/algemene-voorwaarden.

Deze wijzigingen en bijwerkingen worden opgelegd aan de Begunstigde, die ze uitdrukkelijk aanvaardt en die deze rubriek bijgevolg regelmatig dient te raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden na te gaan.

 

2. Verplichtingen van de Dienstverlener

 

2.1 De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Opdracht, zoals beschreven in de Offerte, conform de regels van de kunst, de contractuele bepalingen en de geldende wetgeving uit te voeren.

 

2.2 De Dienstverlener heeft in het kader van de uitvoering van zijn Opdracht een middelenverbintenis. Hij kan dus enkel aansprakelijk gesteld worden op basis van de verkregen resultaten.

 

2.3 De adviesplicht van de Dienstverlener binnen zijn technisch competentiegebied is beperkt tot het voorwerp van de Opdracht, met uitsluiting van ieder ander advies, in het bijzonder van juridische, fiscale of boekhoudkundige aard.

 

2.4 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bepaalde gebruikte apparaten voor de uitvoering van zijn Prestaties (met name servers) te mogen onderbreken om onderhoudswerken uit te voeren voor de optimalisering van het materiaal (bijvoorbeeld een server of een installatie voor een betere servicekwaliteit). In dat geval verbindt de Dienstverlener zich ertoe om de Begunstigde minstens 15 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen en het systeem zo snel mogelijk weer op te starten.

 

3. Verplichtingen van de Begunstigde

 

3.1 In het algemeen verbindt de Begunstigde zich ertoe om zijn medewerkingsplicht ten aanzien van de Dienstverlener nauwgezet na te leven. Hij verbindt er zich in het bijzonder toe om:

 • de Dienstverlener alle nodige gegevens voor de uitvoering van zijn Prestaties ter beschikking te stellen, in het bijzonder technische informatie en gebruikshandleidingen om toegang te krijgen tot de systemen van de Begunstigde;

 • de Dienstverlener op de hoogte te brengen van alle problemen die hij ondervindt tijdens de uitvoering van de Opdracht en die een impact kunnen hebben op de contractuele verbintenissen en vooral op de Prestatie, de termijnen, de prijs en het verloop van de Opdracht.

 

3.2  De Begunstigde moet op zijn eigen systemen, met uitzondering van die van de Dienstverlener, de eventueel noodzakelijke back-ups maken van de gegevens, bestanden, programma's, documenten en informatie van welke aard ook die verzameld wordt naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van de Dienstverlener. Het is ook aan hem om alle wettelijke, reglementaire en/of administratieve toestemmingen te verkrijgen die noodzakelijk zouden zijn ten behoeve van de Prestaties.

 

4. Geen relatie van ondergeschiktheid

 

De Dienstverlener is volledig onafhankelijk in de uitoefening van zijn functies. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitvoering van een Opdracht in geen geval een relatie van ondergeschiktheid kan creëren tussen de Dienstverlener en/of diens werknemers en de afgevaardigde(n) van de Begunstigde.

 

5. Intellectuele eigendom

 

5.1  Elk van de Partijen behoudt de exclusieve eigendom van de intellectuele rechten, patenten, knowhow, methodologieën, auteursrechten, sjablonen (opmaakstructuren; matrixen; standaardmodellen) en, in algemenere zin, van de kennis die hem toebehoort op de datum van overdracht van de Offerte. De intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de methodologieën en knowhow en die tijdens de uitvoering van de Prestaties/Leveringen door een Partij gebruikt en/of ontwikkeld worden, blijven de eigendom van die Partij.

 

5.2 De Dienstverlener wordt er in geen geval niet van weerhouden om, voor eigen rekening of voor rekening van andere Begunstigden, dezelfde of vergelijkbare Prestaties uit te voeren als die uitgevoerd in het kader van de Opdracht.

 

6. Persoonsgegevens

 

De Begunstigde (de verantwoordelijke) benoemt de Dienstverlener als verwerker voor het verwerken van de persoonsgegevens (de 'Gegevens') om de levering van de Prestaties te waarborgen. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Gegevens als verwerker alleen te verwerken om de levering van de Prestaties te waarborgen en uitsluitend in gedocumenteerde opdracht van de Begunstigde, behoudens andersluidende wetsbepaling. Het is de Dienstverlener verboden om de verwerking van de Gegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde verwerker (met inbegrip van maar niet beperkt tot een consultant, tussenpersoon of beroepsadviseur), zonder vooraf de schriftelijke goedkeuring van de Begunstigde verkregen te hebben. Bij deze gaat de Begunstigde ermee akkoord dat er een beroep gedaan wordt op verwerkers die deel uitmaken van de groep van de Dienstverlener.  De Dienstverlener verbindt zich ertoe om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de Gegevens tegen een beveiligingsincident. Wanneer de Begunstigde de Dienstverlener het telefoonnummer bezorgt van personen die hij moet opbellen, verbindt de Begunstigde zich ertoe om de geldende wetgeving inzake commerciële telefoonoproepen na te leven en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de instructies die de Begunstigde geeft niet beschouwd kunnen worden als herhaalde en ongewenste verzoeken of als commerciële oproepen wanneer ernaar verwezen wordt als niet-commerciële oproepen.

 

7. Vertrouwelijkheid

 

7.1 Zowel tijdens de uitvoering als na afloop van de Opdracht ziet elk van de Partijen af van handelingen of verklaringen die hun respectievelijke reputatie of capaciteiten zouden kunnen schaden of van onderlinge kwaadsprekerij op welke manier ook in de zakenwereld.

 

7.2 Het is de Dienstverlener uitdrukkelijk verboden om databases, adressen van klanten of andere informatie die direct of indirect verzameld wordt tijdens de uitvoering van de Opdrachten, direct of indirect, te gebruiken, door te verkopen, te geven, over te dragen of te communiceren voor een ander doeleinde dan de doeleinden die de Begunstigde vastgelegd heeft.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 De burgerlijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener ten aanzien van de Begunstigde is beperkt tot de directe schade die de Begunstigde lijdt en tot een maximaal bedrag dat overeenstemt met de prijs van de betrokken Opdracht, tijdens dewelke het voorval/schadegeval zich voordeed, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

 

8.2 Rekening houdend met de kenmerken van multidirectionele communicatiemiddelen (met name internet, e-mail, enz.) die de Dienstverlener aanwendt in het kader van de Opdracht en die de Begunstigde verklaart perfect te kennen, is de Dienstverlener vrijgesteld van iedere hoofdelijke aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, in het bijzonder voor:

 • vertragingen of problemen met de toegang op afstand tot de systemen van de Begunstigde, onder andere wegens oververzadiging van het netwerk in bepaalde periodes,

 • de niet-verzending van e-mails of artikels van discussiefora,

 • de besmetting van de gegevens en/of programma's van de Begunstigde met een virus,

 • kwaadwillige intrusie door derden op de applicaties van de Begunstigde ondanks de redelijke beveiligingsmaatregelen die de Dienstverlener genomen heeft,

 • schade die de met de server verbonden uitrustingen zouden kunnen ondervinden,

 • eventuele vervalsing van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en in het algemeen van gevoelige informatie.

 

8.3 De Dienstverlener kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor productieverlies, winstderving, klantenverlies of andere indirecte of immateriële schade die de Begunstigde zou lijden.

 

8.4 De Begunstigde brengt de Dienstverlener per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 48 uur op de hoogte van ieder incident en/of ongeval waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, op straffe van verval.

 

9. Opschorting en ontbinding

 

9.1 Indien de Begunstigde niet volledig voldoet aan een van zijn verplichtingen ten aanzien van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener het recht om zijn Opdracht, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden door middel van een gewone kennisgeving per aangetekende brief binnen vijftien (15) dagen volgend op de kennisneming door hem van het feit dat hij zich beroept op deze ontbinding of opschorting, zonder dat een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is. In dat geval blijven de door de Begunstigde eventueel betaalde voorschotten of abonnementen verworven voor de Dienstverlener. De opschortings- of ontbindingsmaatregel die de Dienstverlener op die basis eventueel goedkeurt, wordt genomen zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten van de Dienstverlener die voortvloeien uit de overeenkomsten of de wet, in het bijzonder wat de vergoeding van zijn schade betreft.

 

9.2 De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ontbinding of opschorting waarvan kennisgegeven werd volgens de voorgaande bepalingen.

 

10. Overmacht en hardship

 

Indien een geval van overmacht zich tijdens de duur van de Opdracht voordoet, wordt de uitvoering van de Opdracht in de eerste plaats opgeschort.

Indien het geval van overmacht langer duurt dan één (1) maand, kan elk van de Partijen de Opdracht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging ontbinden, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, naast de gevallen die doorgaans aangenomen worden door de rechtspraak van de Hoven en Rechtbanken, namelijk in het bijzonder: stakingen of sociale conflicten, blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, onweer en overstromingen, elektriciteitspannes, oorlog en opstand, blokkering van telecommunicatie en epidemieën.

In geval van een situatie van hardship brengt de Dienstverlener de Begunstigde op de hoogte van de aanpassing van zijn Prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, die hij noodzakelijk acht om de gevolgen van de situatie van hardship te compenseren. De Begunstigde dient binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk te laten weten of hij de door de Dienstverlener voorgestelde aanpassing betwist. Indien de Begunstigde niet reageert binnen de termijn van een maand, betekent dit dat de Begunstigde akkoord gaat met de nieuwe Prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, zoals door de Dienstverlener meegedeeld.

Bij betwisting van de nieuwe Prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten binnen de termijn van een maand, zoals bepaald in het voorgaande artikel, hebben elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadeloosstelling te ontbinden.

 

11.  Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

 

11.1 Ieder geschil met betrekking tot het sluiten, uitvoeren, ontbinden en interpreteren van de Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige handelsrechtbanken in Brussel. Ieder geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van alle collisieregels.