top of page

ALGEMEEN VOORWAARDEN

1.1. Definities

 • “Dienstverlener” of “Verwerker” in de zin van de AVG (zie verder): de juridische entiteit met de hoedanigheid van Dienstverlener is de nv IKanbi met ondernemingsnummer BE 0445.248.212.

 • “Begunstigde” of “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG (zie verder): iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan de Dienstverlener diensten zijn gekoppeld.

 • “Offerte”: document waarin de technische en bijzondere specificaties zijn vastgelegd van elke Opdracht die de Begunstigde toevertrouwt aan de Dienstverlener. Elke Offerte is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

 • "Opdracht": geheel van diensten die de Dienstverlener volgt aan de Begunstigde, zoals beschreven in de Offerte. Elke Opdracht is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

 

1.2. Naar beneden

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen Dienstverlener en Begunstigde. Tenzij anders vermeld in de Offerte, hebben de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener de bovenhand op die van de Begunstigde.

 

Indian een artikel van een deel van een artikel van de Algemene Voorwaarden van Bijzondere Voorwaarden nietig of niet-toepasbaar wordt verklaard, dan doet die nietigheid geen afbreuk aan het geldige deel van de bepaling, beslist aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Bijzondere Voorwaarden .

 

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet als gevolg dat er afstand wordt gedaan, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een ondubbelzinnige, bevestigde kennisgeving die is ondertekend door de persoon die afstand doet. De afstand van een recht heeft evenmin als gevolg dat er afstand wordt gedaan van ieder ander recht dat kan worden herkend uit de Algemene Voorwaarden.

 

De Dienstverlener bewaart zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en bij te werken op zijn website: http://www.ikanbi.com of www.telesecretariat.be/conditions-generales. Deze wijzigingen en bijwerkingen worden vervangen door de gunstige, die ze besloten en die deze rubriek regelmatig raadplegen om de alternatieve algemene voorwaarden na te gaan.

2. Verplichtingen van de Dienstverlener 

2.1. De Dienstverlener verbindt zich vertrouwd om de Opdracht, zoals beschreven in de Offerte, conform de regels van de kunst, de contractuele bepalingen en de grondige wetgeving uit te voeren.

2.2. De Dienstverlener heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht een middelenverbintenis. Hij kan dus niet uitsluitend op basis van de verkregen resultaten worden gesteld.

 

2.3. De adviesplicht van de Dienstverlener binnen zijn technisch competentiegebied is beperkt tot het voorwerp van de Opdracht, met uitsluiting van ieder ander advies, in het bijzonder van juridische, fiscale of boekhoudkundige aard.

 

2.4. De Dienstverlener bewaart zich het recht voor bepaalde gebruikte apparaten voor de uitvoering van zijn Prestaties (met naamservers) om onderbreken om onderhoudswerken uit te voeren voor de optimalisatie van de installatie (bijvoorbeeld een server of installatie voor een betere servicekwaliteit). In dat geval verbindt de Dienstverlener zich om de Begunstigde vergelijkbaar 15 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen en het systeem zo snel mogelijk weer op te starten.

3. Verpichtingen van de Begunstigde 

3.1. In het algemeen verbindt de Begunstigde zich ten aanzien van zijn ondersteuningsplicht ten aanzien van de Dienstverlener nauwgezet na te leven. Hij verbindt zich in het bijzonder om:

 

de Dienstverlener alle benodigde gegevens voor de uitvoering van zijn prestaties ter beschikking te stellen, in het bijzonder technische informatie en gebruikshandleidingen om toegang te krijgen tot de systemen van de gunstige;

 

de Dienstverlener op de hoogte te brengen van alle problemen die hij enigszins tijdens de uitvoering van de Opdracht en die een impact kunnen hebben op de contractuele verbintenissen en in het bijzonder op de Prestatie, de termijn, de prijs en het verloop van de Opdracht.

 

3.2. De Begunstigde moet op zijn eigen systemen, met uitzondering van die van de Dienstverlener, de uiteindelijk uitstekende back-ups maken van de gegevens, bestanden, programma's, documenten en informatie van welke aard ook die wordt verzameld naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van van Dienstverlener. Het is ook aan hem om alle wettelijke, reglementaire en/of administratieve machtigingen te verkrijgen die noodzakelijk zijn ten behoeve van de prestaties.

4. Geen relatie van ondergeschiktheid

De Dienstverlener is volledig onafhankelijk in de heerschappij van zijn functies. De partijen komen tot overeenstemming over de uitvoering van een opdracht in geen geval een relatie van ondergeschiktheid kan tot stand komen tussen de dienstverlener en/of diens werknemers en de afgevaardigde(n) van de begunstigde.

5. Intellectuele eigendom

5.1. Elk van de partijen verzamelt de exclusieve eigendom van de intellectuele rechten, patenten, knowhow, methodologieën, auteursrechten, sjablonen (opmaakstructuren; matrixen; standaardmodellen) en, in algemenere zin, van de kennis die hem toebehoort op de datum van overdracht van het aanbod. De intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de methodologieën en knowhow en die tijdens de uitvoering van de Prestaties/Leveringen door een Partij worden gebruikt en/of ontwikkeld, blijven de eigendom van die Partij.

 

5.2. De Dienstverlener wordt er in geen geval van weerhouden om, voor eigen rekening of voor rekening van andere Begunstigden, dezelfde of verticale prestaties uit te voeren als die uitgevoerd in het kader van de Opdracht.

6. Persoonsgegevens

6.1. Er wordt aan herinnerd dat de gunstigste de enige verantwoordelijke ("Verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de AVG) is, met uitsluiting van de Dienstverlener, voor de persoonsgegevens die hij kan verwerken/bewaren en in dat risico alleen betrokken is tot de uitvoering van de verplichtingen van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) (de “Geldende Wetgeving” ). In het kader van de wetgeving wordt de Dienstverlener/Verwerker over een functionaris voor gegevensbescherming die belast met de naleving van de vereiste normen behandeld. Hij intervenieert bijlage in het geval van een incident en is bereikbaar en wordt op de hoogte gesteld via het e-mailadres van de iKanbi-groep: dpo@ikanbi.com.

 

6.2. De Begunstigde (de verantwoordelijke) benoemt de Dienstverlener als Verwerker voor de verwerking van de persoonsgegevens (de “Gegevens”) om de levering van de Prestaties te minimaliseren.

 

6.3. Beperking van het doeleinde: De Dienstverlener verbindt zich onderliggende de Gegevens als Verwerker enkel te verwerken om de levering van de Prestaties te garanderen en uitsluitend op betrouwbare instructie van de Begunstigde, tenzij anders bepaald in de wetgeving van de Europese Unie (EU) (of van iedere samenstelling van de EU) van toepassing op de Begunstigde van Dienstverlener. De Dienstverlener brengt de Begunstigde onmiddellijk op de hoogte indienne een instructie volgens hem de wet tot bescherming van persoonsgegevens of van elke andere bepaling van het recht van de EU van het recht van de omvattende betreffende de bescherming van persoonsgegevens schendt of dreigend te schenden.

 

6.4. Overdracht van Gegevens: Het is de Dienstverlener verboden om de Gegevens over te dragen (of de overdracht van de Gegevens te machtigen) buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij hij de geschikte maatregelen heeft genomen om zich ervan te overtuigen dat de Gegevens conform zijn de wet tot bescherming van persoonsgegevens worden vastgelegd.

 

6.5. Vertrouwelijkheid van de verwerking: De Dienstverlener ziet erop toe dat elke persoon aan wie hij de toestemming geeft om de Gegevens te verwerken (met de reactie van het personeel, de tussenpersonen en de verwerkers van de Dienstverlener) (een "Gemachtigde Persoon"), verzonden is aan een strikte vernietigingsplicht en verbiedt elke persoon die niet onderworpen is aan een strikte vernietigingsplicht om de te verwerken gegevens. De Dienstverlener ziet erop toe dat elke Gemachtigde Persoon de Gegevens alleen conform de beperkte Doeleinden verwerkt.

 

6.6. Beveiliging: De Dienstverlener verbindt zich gezamenlijk om mogelijke technische en onderliggende maatregelen te nemen ter bescherming van de Gegevens tegen (i) toevallige of onrechtmatige vernietiging, (ii) willekeurig verlies, wijziging, openbaarmaking van ongeoorloofde toegang, en (iii) iedere andere verbroken van van beveiliging ((i), (ii) en (iii) samen een “Beveiligingsincident”). Die maatregelen moeten, onder andere en onvermijdelijk de vereisten, het volgende volgt:

 

pseudonimisering en codering van de persoonlijke gegevens;

 

middelen om de vernietiging, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

 

middelen om de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonlijke gegevens binnen een bepaalde termijn te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

 

een procedure om regelmatig de lagere te testen, analyseren en evalueren van de basis en technische maatregelen die dienen om de beveiliging van de te minimaliseren verwerking.

 

6.7. Uitbesteding: Het is de Dienstverlener verboden om de verwerking van de Gegevens geheel of gedeeltelijk uit te verdelen aan een derde verwerker (met verandering van maar niet beperkt tot een consultant, tussenpersoon of beroepsadviseur), zonder vooraf de schriftelijke goedkeuring van de Begunstigde te hebben behaald . Bij dit gaat het gunstigste akkoord dat er een beroep wordt gedaan op verwerkers die deel van de groep van de Dienstverlener.

 

Indian de Begunstigde weigert akkoord te gaan met de aanwijzing van een derde verwerker op basis van veilige gronden met betrekking tot de bescherming van de Gegevens, dan zal de Dienstverlener de derde verwerker niet aanwijzen of zal de Begunstigde ervoor zorgen dat kunnen kiezen om deze overeenkomst zonder boete op te schorten of te beëindigen.

 

De Dienstverlener legt iedere derde verwerker dezelfde verplichtingen inzake bescherming van de persoonlijke gegevens, vernietiging en/of beveiliging op als de verplichtingen die hij zelf dient na te komen krachtens deze bepaling en iedere bepaling van deze overeenkomst met betrekking tot de vernietiging. Indisch deze bepalingen die elkaar tegenspreken, bepalen de bepaling van de hoogste beschermings-, montageheids- en/of beveiligingsniveau die wordt geboden. De Dienstverlener blijft volledig verantwoordelijk ten opzichte van de gunstigede bij niet-naleving van deze bepaling en/of iedere bepaling van deze overeenkomst met betrekking tot de vernietiging door een handeling, fout of nalatigheid van de derde verwerker.

 

6.8. Impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens: Indien de Begunstigde beslist om een impactanalyse met betrekking tot de verplichte bescherming van persoonsgegevens uit te voeren, moet de Dienstverlener de Begunstigde worden in de mate van het mogelijke en het gedeeltelijke alle hulp die de Begunstigde nodig kans hebben om een impactanalyse met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uit te voeren en, indisch nodig, de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming raadplegen.

 

Indian de Begunstigde conclusie of verneemt dat de gegevensverwerking die hij leidt tot een groot risico kan meebrengen (zoals vastgelegd in het toepasselijk recht voor de bescherming van persoonsgegevens, in de mogelijke regelgeving en in de rechtspraak) voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene, dan moet hij de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

6.9. Recht op informatie van de Betrokkenen: de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de informatie te verdelen over de Betrokkenen bij de verwerkingsactiviteiten op het moment van de inzameling van de gegevens.

 

6.10. Uitoefening van de rechten van de Betrokkenen: In de mate van het mogelijke moet de Dienstverlener/Verwerker de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke helpen met de uitvoering van zijn overeenstemming om als gevolg te geven aan het kader van de dominantie van de rechten van de Betrokkenen: recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, om de verwerking te vernietigen, om te maken tegen de verwerking en om niet het voorwerp uit te maken van een indirecte individuele beslissing (met beslissing van profiling). Wanneer de Betrokkenen bij de Verwerker vragen Indienen in het kader van de overname van hun rechten, moet de Verwerker deze aanvraag onmiddellijk na ontvangst via e-mail leveren aan de DPO van de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke.

 

6.11. Beveiligingsincidenten:  zodra hij weet heeft van een Beveiligingsincident, moet de Dienstverlener/Verwerker de Begunstigde dit binnen een termijn van 48 uur op de hoogte stellen enrom hem zo snel mogelijk alle verstrek Bekentigadek informatie en hulgun /Verwerkingsverantwoordelijke kan vragen, zodat de gunstige/verwerkingsverantwoordelijke zijn wettelijke verplichtingen inzake de kennisgeving van de verbroken van persoonsgegevens kan nakomen vanaf de daadwerkelijke wetgeving (en de bij wet bepaalde termijn) tot bescherming van persoonsgegevens. Deze mededeling gebeurt door verzending van een e-mail via de mailbox van de groep dpo@ikanbi.com naar de DPO van de Begunstigde/Verwerkingsverantwoordelijke. De Dienstverlener moet alle noodzakelijke acties en maatregelen nemen om de gevolgen van het Beveiligingsincident te verhelpen of te vernietigen en houdt de Begunstigde op de hoogte van alle ontwikkelingen over het Beveiligingsincident.

 

6.12. Schrapping of teruggegeven van de gegevens: Na afloop van deze overeenkomst of in het geval van ontbinding van de overeenkomst moet de dienstverlener (naar keuze van de gunstige) alle gegevens (met gewijzigd van alle wijziging van de gegevens) in zijn bezit of onder zijn controle ( met de wijziging van alle Gegevens die door een derde verwerker zijn verwerkt) gewijzigd, gewijzigd teruggeven aan de Begunstigde, tenzij een wet van de EU (of van een samenstelling van de EU) oplegt dat bepaalde of alle Gegevens moeten worden bewaard; in dat geval zal de Dienstverlener veiligheidsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de Gegevens later nog worden verwerkt.

 

6.13. Conformiteitscontrole: De Dienstverlener geeft de Begunstigde (van elke geselecteerde derde auditor) de toestemming om de conformiteit van de Dienstverlener aan deze bepalingen te controleren en stelt alle benodigde informatie, systemen en vrijgegeven ter beschikking van de Begunstigde, zodat die (van elke derde auditor ) een dergelijke controle kan uitvoeren. De Dienstverlener erkent dat de Begunstigde (of een derde auditor) zich toegang tot de ruimte kan veroorloven om de controle uit te voeren, op voorwaarde dat de Begunstigde (1) een aanvaardbare kennisgevingstermijn respecteert om de Dienstverlener te informeren over zijn intentie om de controle uit te voeren, (2) de controle verbetert tijdens de normale openingstijden, en (3) alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de operationele activiteiten van de Dienstverlener belemmeren. De Begunstigde oefent zijn controlerecht slechts eenmaal uit tijdens een kalenderperiode van twaalf (12) maanden, neem (i) indiase vereisten en in opdracht van een officiële overheid inzake gegevensbescherming van (ii) indische de Begunstigde van mening is dat een nieuwe controle noodzakelijk is omdat een Beveiligingsincident door Dienstverlener.

 

6.14. De Begunstigde staatsborging en vergoedt de Dienstverlener voor schade als gevolg van de niet-naleving, door de Begunstigde, van de verplichtingen die bekend zijn uit de daadwerkelijke wetgeving.

 

6.15. De Begunstigde vrijwaart de Dienstverlener onherroepelijk tegen elke actie van derden tegen de Dienstverlener in het kader van een afgebroken van de aannemelijke wetgeving.

 

6.16. Wanneer de voorkeurde de Dienstverlener het telefoonnummer bezorgt van personen die hij moet opbellen, verbindt de Dienstverlener zich automatisch om de vertrouwensverklaring inzake commerciële telefoonoproepen na te leven en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de instructies die de Begunstigde geeft wordd ni en kunnwenn beschouenwenn beschouenwenn wordd beschouenwenn herhaalde en ongewenste vraag of als een situatie waarin een situatie wordt verwezenlijkt als een niet-commerciële situatie.

 

6.17. De Begunstigde verbindt zich gezamenlijk om de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle schade, boetes, kosten en uitgaven, met name kosten en honoraria van advocaten die de Dienstverlener heeft geleden of heeft moeten dragen, als gevolg van een klacht van een derde over een oproep door de Dienstverlener voor rekening van en op verzoek van de Begunstigde, wanneer de klacht voortvloeit uit een fragment, door de Begunstigde, van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder bij onderbreken van hoofdstuk 1 en 4 van Titel 4 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Zowel tijdens de uitvoering als na afloop van de Opdracht ziet elk van de Partijen af van handelingen van verklaringen die hun vertrouwelijke reputatie van capaciteiten zou kunnen schaden van onderling verbonden kwaadsprekerij op welke greep ook in de zakenwereld.

 

7.2. Het is de Dienstverlener verboden om databases, adressen van klanten van andere informatie die direct of indirect wordt verzameld tijdens de uitvoering van de Opdrachten, direct of indirect te gebruiken, door te verkopen, te geven, over te dragen of te communiceren voor een ander doeleinde dan de doelstelling die de begunstigde heeft vastgelegd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De burgerlijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener ten aanzien van de Begunstigde is beperkt tot de directe schade die de Begunstigde gaande en tot een maximaal bedrag dat overeenkomt met de prijs van de betrokken Opdracht, tijdens de welke het voorval/schadegeval zich voordeed, namens in het geval van opzet van grove nalatigheid.

 

8.2. Houd rekening met de kenmerken van multidirectionele communicatiemiddelen (met name internet, e-mail, enz.) die de Dienstverlener aanwendt in het kader van de Opdracht en die de Begunstigde biologisch perfect te kennen, is de Dienstverlener vrijgesteld van elke hoofdelijke aansprakelijkheid, namens geval van opzet of grove nalatigheid, in het bijzonder voor:

 

 • vertragingen van problemen met de toegang op afstand tot de systemen van de Begunstigde, onder andere vanwege oververzadiging van het netwerk in bepaalde perioden;

 • de niet-verzending van e-mails van artikelen van discussiefora;

 • de besmetting van de gegevens en/of programma's van de Begunstigde met een virus;

 • kwaadwillige intrusie door derden op de applicaties van de Begunstigde ondanks de veilige beveiligingsmaatregelen die de Dienstverlener heeft genomen;

 • schade die de met de server verbonden uitrustingen zouden kunnen bereiken;

 •  

 • eventuele vervalsing van wachtwoorden, verloren codes en in het algemeen van geheime informatie

 

8.3. De Dienstverlener kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor productieverlies, winstderving, klantenverlies of andere indirecte of immateriële schade die de begunstigende zou lijden.

 

8.4. De Begunstigde brengt de Dienstverlener per aangemelde brief met ontvangstbevestiging binnen 48 uur op de hoogte van elk incident en/of ongeval waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, op straffe van verval.

9. Facturen - betaaltermijnen - betwistingen: 

9.1. De financiële voorwaarden zijn vastgelegd in de Offerte voor de door de Begunstigde Gekozen Optie. De vastgelegde prijzen zijn verdeeld in euro en exclusief belastingen. Die wordt jaarlijks op de vervaldag van de Offerte geïndexeerd volgens de index voor consumptieprijzen van de maand va de start van de Offerte, de nieuwe index is deze van de maand opgenomen aan de verjaring van de start van de Offerte._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

9.2. De Dienstverlener kan, conform de voortgang in de sector, aan het begin van de prestatie de betaling van een voorschot eisen en de uitvoering van haar verplichtingen opschorten zolang dit voorschot niet betaald is.

9.3. De facturen worden betaald via overschrijving op de rekening waarvan de gegevens op de factuur staan, met de verschillende vermeldingen. Het spreekt voor zich dat de betaling zonder voorbehoud van een factuur automatisch als gevolg heeft dat de gunstigere het contract definitief is, met een onzekerheid van de duur ervan, zelfs ten opzichte van niet-handelaars.

 

9.4. De factuur die niet op de vervaldag wordt betaald, wordt betaald met recht en zonder sommatie een rente van 2%. Bovendien, wanneer het bedrag van de facturen niet het grondstuk is gebaseerd op een theoretische verklaring, wordt hun bedrag van rechtswege en zonder enige formele verklaring uit voorzorg met 10% bevestigd en met een minimum van € 100. De goedgekeurde aanvraag is een aanvraag van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot de betaling van de gerechtelijke en incassokosten voortvloeiend uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende de controle van de betalingsachterstand bij handelstransacties van elke andere wetsbepaling die deze wet zou vervangen.

 

9.5. Bij niet-betaling van de factuur binnen dertig (30) dagen na uitgifte en tenzij anders bepaald, kan de Dienstverlener, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot de volledige betaling van de prestatie van diensten opschorten. In dat geval kan de gunstigste vergoeding geen eisen stellen voor schade of verlies als gevolg van deze opschorting. Bij niet-betaling van de factuur binnen zestig (60) dagen na uitgifte en tenzij anders bepaald, kan de Dienstverlener, naar eigen goeddunken en zonder ingebrekestelling, de overeenkomst eenzijdig beëindigen. In dat geval kan de gunstigste vergoeding geen eisen stellen voor schade of verlies als gevolg van deze opschorting. In elk geval kan de Dienstverlener kiezen om de gedwongen uitvoering van het contract voort te zetten of om het te ontbinden.

 

9.6. Elk geschreven met een factuur moet per ondertekende brief of gelijkwaardige elektronische wijze worden verzonden, zodat de verzending, ontvangst en inhoud van het bericht binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur kan worden gegarandeerd. Het ontbreken van een geschil over een factuur binnen deze periode van 8 dagen heeft de beslissing genomen. In het geval van een geschil tussen de partijen, moet de factuur worden betaald op het moment van het ontstaan van het geschil niet worden verdraaid. Er kan geen compensatie zijn tussen een eventuele rechtvaardiging door de gunstige en niet-betwiste facturen.

 

9.7. De Begunstigde erkent en gaat ermee akkoord dat IKanbi naar eigen goeddunken de geboorte die ontstaan uit de uitvoering van deze overeenkomst aan een derde mag overdragen. Deze derde opgenomen in haar rechten en rechtsvorderingen ten aanzien van de Begunstigde in het kader van de invordering en inning van de gegarandeerde vorderingen.

 

10. Opschorting in ontbinding

10.1. Indian de Begunstigde voldoet niet volledig aan een van zijn verplichtingen ten aanzien van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener het recht om zijn Opdracht, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden door middel van een gewone aankondiging per aangetekende brief binnen vijftien (15) dagen volgende op de kennisneming door hem van het feit dat hij zich beroept op deze ontbinding of opschorting, zonder dat een eerdere gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is. In dat geval blijven de door de Begunstigde voordelige betaalde voorschotten van abonnementen voor de Dienstverlener. De opschortings- of ontbindingsmaatregel die de dienstverlener op die basis definitief goedkeurt, wordt genomen zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten van de dienstverlener die de overeenkomst van de wet, in het bijzonder wat de vergoeding van zijn schade betreft.

 

10.2. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ontbinding of opschorting waarvan kennis werd gegeven volgens de feitelijke bepalingen.

11. Overmacht in ontberingen

Indian een geval van overmacht zich tijdens de duur van de Opdracht voordoet, wordt de uitvoering van de Opdracht in de eerste plaats opgeschort.

 

Indian het geval van overmacht langer dan één (1) maand duurt, kan elk van de Partijen de Opdracht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging ontbinden, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een onafhankelijke.

 

Worden onder de loep genomen als gevallen van overmacht of toeval, naast de gevallen die doorgaans worden aangenomen door de rechtspraak van de Hoven en Rechtbanken, namelijk in het bijzonder: stakingen of social conflicten, blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, onweer en overstromingen, elektriciteitsspannes, oorlog en opstand, blokkering van telecommunicatie en epidemieën.

 

In het geval van een situatie van ontbering brengt de Dienstverlener de gunstigere op de hoogte van de aanpassing van zijn prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, die hij noodzakelijk acht om de gevolgen van de situatie van ontbering te compenseren. De gunstige dient binnen de maand na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving te laten weten of hij de door de dienstverlener voorgestelde aanpassing betwist. Indian de Begunstigde niet reageert binnen de termijn van een maand, betekent dit dat de Begunstigde overeenkomst gaat met de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten, zoals door de Dienstverlener meegedeeld.

 

Bij het verdraaien van de nieuwe prijzen en/of andere uitvoeringsmodaliteiten binnen de termijn van een maand, zoals bepaald in het functionerende artikel, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadeloosstelling te ontbinden.

12 Rechterlijke betrokkenheid en toepasselijk recht

Elke overeenkomst met betrekking tot het sluiten, uitvoeren, ontbinden en wijzigen van de Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve overeenkomst van de handelsrechtbanken van Luik. Ieder overeengekomen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden is uitsluitend ingediend volgens het Belgisch recht, met uitsluiting van alle collisieregels.

 

Opgemaakt op 01 november 2022

bottom of page